فراسوی خبر ...پنجشنبه ۲۳ شهریور
هراس شب پرستان از همبستگی مردمی با زندانیان اعتصابی

زینت میرهاشمی

در سی و ششمین روز از اعتصاب غذای رضا شهابی، سندیکالیست شرکت واحد و چهل و چهارمین روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در گوهر دشت کرج، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور، تعدادی از کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر توسط رژیم دستگیر شدند.
حرکت شجاعانه تعدادی از فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر همراه با خانواده های زندانیان سیاسی در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور در برابر زندان، باعث وحشت رژیم شد. شب پرستان این حرکت مسالمت آمیز مردمی را بر نتابیده و با پراکنده کردن شرکت کنندگان، تعدادی را دستگیر نمودند.
رژیم با دستگیری مجدد محمود بهشتی لنگرودی و جعفر عظیم زاده و در زندان نگاه داشتن اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و علی اکبر باغانی، قبل از بازگشایی مدارس، شمشیر سرکوبش را پیشاپیش بر فراز سر معلمان، فرهنگیان و کارگران بلند کرده است.
 
اقدام اعتراضی رانندگان شرکت واحد در خیابانهای تهران در روز چهارشنبه 23 شهریور در حمایت از رضا شهابی، بار دیگر بر وضعیت نامساعد سلامتی این فعال کارگری تاکید گذاشت. رانندگان شرکت واحد در همبستگی خود با رضا شهابی، تلاشهای او در رسیدن به حقوق کارکران شرکت واحد را یادآور شدند.
موج گسترده حمایت از معلمان زندانی و محکوم کردن دستگیری مجدد جعفر عظیم زاده و محمود بهشتی لنگرودی از طرف کانونهای صنفی معلمان و فرهنگیان، تعداد کثیری از کنشگران مدنی  و زندانیان سیاسی همراه با مدافعان حقوق بشر و نهادهای کارگری و... بدون شک خواب خوش حسن روحانی و دار و دسته اش که در نمایش انتخاباتی، خود را مدافع حقوق شهروندی جا می زدند را آشفته کرده است.