فراسوی خبر .... شنبه ۲۳ دی
سیلی قیام مردمی بر چهره نظام

زینت میرهاشمی

نسبت دادن خیزش مردمی به چارگوشه جهان و به کارگیری صفاتی مانند اغتشاشگر، وحشیگری (کلمات خامنه ای) ، فتنه گر، آشغال (از زبان پیش نماز جمعه در تهران) و... نتوانست پیام مردم ایران در دو هفته گذشته را مخدوش کند. پیامی که مردم در کف خیابان شجاعانه و با هدف گیری کل نظام استبداد مذهبی و نشان دادن اراده خود برای تغییر وضعیت موجود را به همه جهان مخابره کردند.
بنا به اعتراف سرکوبگران، بخش بزرگی از قیام آفرینان را جوانانی تشکیل می دادند که زیر سیطره استبداد دینی و اجبارات شَرعی حکومت درس خوانده اند. این بخش از جامعه که با خروش خود تخت سلطنت مطلقه ولی فقیه را به لرزه درآوردند، بی آیندگی و پوسیدگی رژیم را مُهر کردند.
علیرغم دستگیری هزاران نفر از مردم، به قتل رساندن تظاهر کنندگان در خیابان و در زندان، رژیم همچنان از لرزه های خیزش مردم در هراسان است. هراس را در واگویه های پایوران رژیم می توان دید. آنها جمله های یکسان علیه مردم ردیف می کنند. سیلی خورده و به هذیان گویی افتاده اند.

تریبون نماز جمعه که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود نمایی از چهره سیلی خورده نظام را منعکس می کند.
احمدی نژاد بیشرمانه مردم را «خس و خاشاک» نامید و اکنون مردم بپاخاسته نشان دادند که خس و خاشاک و وحشی آنهایی هستند که تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به گلوله می بندند و معترضان را دستکیر می کنند. آخوند صدیفی که لرزش قیام مردمی منبرش را لرزانده، در منبر نماز جمعه، مردم شجاع را «آشغال» هایی توصیف کرد که با تظاهرات نمایشی حکومت از خیابان جمع شده اند. این آخوند مرتجع می گوید: «اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغالها را شست و تمیز کرد!» و «فتنه را باید آرزو کزد».
باید به او گفت زهی خیال باطل. این کابوس فتنه است که ولی فقیه و ایادی او را رها نمی کند. قیام آفرینان با شعارها و عمل خود نشان دادند که اراده تغییر رژیم را دارند و مرتجعان حاکم در اقیانوس خروشان مردم بپاخاسته مَحو خواهند شد.