فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۰ تیر
با حکم اعدام معترضان آبان ۹۸، صورت مساله قیام تغییر نمی کند

زینت میرهاشمی

قیام آبان ۹۸، در تکامل خیزشهای ۹۶ و ۸۸، به درستی یک رویارویی تعیین کننده بین مردم و رژیم بود. این قیام با گستردگی و شرکت اقشار زحمتکش جامعه نشان داد که تحولات ایران نه در جدالهای باندهای درون هرم قدرت و در حاشیه حکومت، بلکه در خیابان و در هماوردی مردم با رژیم رقم می خورد.
بر این منظر قیام آبان، بر هر گونه راه حل از طریق صندوق نمایشی رای و جدالهای درون قدرت خط بطلان کشید. رژیم با کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر از قیام آفرینان، دستگیری هزاران نفر، کشتن زیر شکنجه و رها کردن اجساد آنها زیر پلها و خرابه ها و دریاچه ها، نتوانست خود را در برابر لرزه های قیام بیمه کند.

رژیم بعد از ماهها تاخیر با دادن آمار دروغ از کشته شدگان و انکار جنایت نیزارهای ماهشهر، از تایید حکم اعدام سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و طرح اتهام «مفسد فی الارض» علیه ۸ تن دیگر از دستگیر شدگان در اصفهان خبر داده است.

مزدور حبیبی، رئیس کل بیدادگستری رژیم در استان اصفهان، در روز آدینه ۶ تیر، از صدور حکم «مفسد فی الارض» برای ۸ تن از دستگیرشدگان آبان ۹۸ خبر داد. حرفهای این جنایتکار، دلیل اعدامها و وحشت رژیم از قیامهای بالقوه و پیش رو در آینده را مشخص می کند.

دیکتاتوری حاکم با چالشهای متعددی روبروست؛ از یک سو تنفر تمام عیار مردم همراه با خطر شورش و قیام، از سویی دیگر جدال در باندهای درون قدرت برای مشارکت در قدرت و ثروت.

هلال شیعی رژیم در منطقه به عنوان تضمین امنیت و صدور بحران بیش از هر زمان تنگتر شده است. کلید واژه امنیت نظام با احتمال شورش گرسنگان بعد از قیام آبان و افول وضعیت معاشی مردم با هم همسایی می کنند. پیش بینی قیام و سرنگونی کشتی ورشکسته حکومت دیگر فقط تجسمی از آینده در میان سرنگون طلبان نیست، بلکه تبدیل به چشم اندازی برای سرنوشت حکومت، در میان کارشناسان، نظریه پردازان و دلواپسان حکومتی به وفور مطرح می شود. نمونه آخر آن نامه موسوی خوئینی ها به خامنه ای و کنشهای ایجاد شده پیرامون آن در هرم قدرت است.

رژیم راه حل نجات خود را در فعال تر کردن دستگاه سرکوب و چوبه های دار می داند. صورت مساله ای که با قیام خونین آبان ۹۸ با ابعاد کیفی و کمی آن در کف خیابان نوشته شد، با اعدام جوانان پاک نخواهد شد.