اعتراضات نسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی پابرجاست


شنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲ آگوست ۲۰۱۷

در هفته گذشته پس از اعتراضات دانشجویان دانشگاه جندیشاپور اهواز، زمزمههایی مبنی بر حذف پذیرش پرستار بیمارستانی در اهواز به گوش رسید که در نهایت مشخص شد این اتفاق نیفتاده است.
حالا پرستاران میگویند در انتظار برآورده شدن وعدهها هستیم؛ دانشجویان پرستاری نیز نگرانی خود را از ادامه طرح مطرح میکنند.
به گزارش ایلنا، یکی از همین دانشجویان پرستاری گفت: به جای جذب فارغ التحصیلان که تعداد آن ها بیش از ۲۰ هزار نفر است و حل معضلات آموزشی دانشکدهها و مشکلات معیشتی آنها به دنبال اجرای این طرح هستند تا با افزایش تعداد پرستاران از طریق افزایش تعداد نیروی پرستاری غیردانشگاهی توقع آنها را برای دریافت کارانه و حقوق ثابت مکفی کاهش داده و آن ها را در هر شرایطی به کار گیرند.
وی ادامه میدهد: سوال این است که تکنیک گذراندن دروس نظری برای این پرستاران چه میشود ؟ آیا این پرستاران تنها در همان بیمارستان محل تحصیل امکان کار دارند و اگر بیمارستان آنها را نخواهد، بیکار میشوند؟ چه مدرکی به آنها داده میشود؟ آیا میتوانند با این مدرک در بیمارستانهای دیگر و خارج از کشور کار کنند؟ آیا این پرستاران کار کمک پرستار یا بهــیار را انجام خواهند داد؟
این سوالات و بسیاری سوالات و چالشهای دیگر در ارتباط با این طرح مطرح است که به نگرانیهای موجود دامن زدهاست.
گفتنی است که در هفتههای گذشته، طرح تربیت پرستار بیمارستانی با اعتراضات گسترده پرستاران و دانشجویان پرستاری سراسر کشور مواجه شد؛ در نهایت در جلسه هفته گذشتهی شورای عالی نظام پرستاری با مقامات وزارت بهداشت، وعده داده شد که اصلاحاتی در طرح اعمال خواهد شد و مشکلات طرح از میان خواهد رفت.