کارگران کارخانه نوظهور بازهم تجمع کردند


چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

بامداد روز چهارشنبه 22 شهریور، حدود ۱۶ نفر از کارگران رسمی کارخانه نوظهور دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وسه ماه حق بیمه بمدت یک ساعت در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی گفت: از مجموع کارگران کارخانه نوظهور شمار افراد باقیمانده به زحمت ۲۰ نفر می‌شود و همه ما از ابتدای سال جاری تاکنون مطالباتی دریافت نکرده‌ایم.
کارخانه نوظهور که زمانی شمار کارگران شاغل در آن تا حدود چهارصد نفر می‌رسید، از ۱ مرداد سال جاری تعطیل شده است و تا به امروز جلساتی که در ارتباط با وضعیت کارکنان باقیمانده آن برگزار شده، بی‌نتیجه بوده است.
از طرفی حدود سه ماه از حق بیمه‌های کارگران کارخانه نوظهور به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
مالکیت و مدیریت این واحد صنعتی به بخش خصوصی تعلق دارد و در رابطه با مطالبات معوقه شکایتی نیز از سوی کارگران در مراجع قضایی ثبت شده است.
کارگران باقیمانده این واحد تولیدی در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل متوقف شدن فعالیت‌های جاری در وضعیت سرگردانی قرار دارند.