منع ورود خبرنگاران خارجی به مناطق زلزله زده

(تیتر از جنگ خبر)
صدای امریکا
...
«توماس اردبرینک» خبرنگار نیویورک‌تایمز در تهران در توئیتی خبر داده که همزمان با زلزله غرب ایران به او و دیگر خبرنگاران خارجی مقیم تهران اجازه سفر به مناطق زلزله زده را نداده اند و به آنها گفته شده وزارت کشور بعد خبرنگاران خارجی را برای بازدید به محل زلزله خواهد برد.