پایان اعتصاب کارگران سد شفارود پس ازیک هفته بدنبال پرداخت بخشی از مطالبات شان


سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳ فوریه ۲۰۱۸
اعتصاب کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئولین طراز اول شهرستان رضوانشهراز از روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه آغاز وتاروز دوشنبه23بهمن ماه ادامه پیداکرد.
صبح روز سه شنبه بیست وچهارم بهمن ماه، کارگران سد شفارود بدنبال پرداخت دوماه حقوق معوقه در روزگذشته به اعتصابشان خاتمه دادند وبرسرکارشان بازگشتند.
به گزارش ماسال نیوز، روز گذشته حقوق معوق ۲ ماه کارگران سد شفارود در حالی پرداخت شد که کارگران این سد در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه از معوقات خود دست از کار کشیده بودند. با پرداخت این بخش از مطالبات کارگران، کارگاه سد از صبح با حضور کارگران فعال شد.
بنابهمین گزارش،با پرداخت ۲ ماه از مطالبات کارگران سد شفارود ، هم اکنون حقوق آذر و دی ماه کارگران به عنوان مطالبات باقی مانده است که مسئولان آب منطقه ای در این خصوص نیز قول داده اند تا پایان سال همه این مطالبات به همراه حقوق بهمن و اسفند ماه و عیدی و سنوات کارگران را پرداخت کنند.