تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد مقابل استانداری


سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳ مارس ۲۰۱۸


روزسه شنبه 22 اسفند، بیش از 200نفر از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
به گزارش فارس، نماینده تجمع کنندگان گفت: ما تعداد ۲۰۰ نفر بازنشسته این دستگاه هستیم که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه خدمت داشته‌ایم.
این بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی افزود: از تاریخ اول فروردین سال ۹۵ که بازنشسته شده‌ایم تاکنون پاداش پایان خدمت ما را نداده‌اند و بین استانداری و علوم پزشکی پاسکاری می‌شویم.
وی در ادامه افزود: به رئیس دستگاه خودمان دکتر ایلامی که مراجعه می‌کنیم از بی‌ارتباط بودن خود با این موضوع می‌گوید و هرگونه مسوولیتی را در این خصوص نمی‌پذیرد.
این بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: ما را به استانداری ارجاع می‌دهند در حالی که مسوولیت این موضوع بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و انتظار داریم با همکاری این دانشگاه با استانداری مشکل ما برطرف شود.
بنا بهمین گزارش،علاوه بر اعتراض به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت تجمع کنندگان به مشکل ذخیره پایان مرخصی خود نیز اعتراض داشتند.