بیست وهشتمین شماره سریال تجمعات اعتراضی تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدارمقابل شهرداری وشورای تهران

بیست وهشتمین شماره سریال تجمعات اعتراضی تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدارمقابل شهرداری وشورای تهران
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳ مارس ۲۰۱۸

امروز ۲۲ اسفند بیست و هشتمین روز اعتراضات تعدادی از اعضای پروژه مسکونی سپیدار۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل شورای شهر
منبع: کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه