تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اردکان نسبت به کیفیت پایین غذا


چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶ مه ۲۰۱۸
ظهر روز سه شنبه 25 اردیبهشت، جمعی از دانشجویان دانشگاه اردکان دراعتراض به کیفیت پایین غذا دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش ایسنا، دکتر علی نصیری طوسی رئیس دانشگاه اردکان در این خصوص گفت: وجود حشره در غذای روز سه‌شنبه که توسط یکی از دانشجویان مشاهده شده است، منشاء اعتراضات دانشجویان بوده است.