اعتصاب وتجمع کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان مقابل ساختمان مرکزی شهرداری

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶ مه ۲۰۱۸
روز سه شنبه 25 اردیبهشت، جمعی از کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرشان،دست از کارکشیدند و مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادن تجمع کردند.
به گزارش ایرنا، 100 نفر از کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان به دلیل آنچه که پرداخت نشدن 2 ماه حقوق و 6 ماه مزایا عنوان شده سه شنبه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادان تجمع کردند.
این کارگران که از صبح روز سه شنبه دست از کار کشیده بودند با حضور در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند.
این کارگران گفتند:همه کارگران شهرداری در بخش های مختلف چندین ماه است که حقوق ومطالبات خود را دریافت نکرده اند.
معاون امور مالی شهرداری آبادان در این خصوص به خبرنگاران گفت:از ماه گذشته بر اساس دستور العمل استانداری خوزستان منطقه چهار شهرداری آبادان منحل و بیش از 100 نفر از کارگران آن در شهرداری سه آبادان ادغام شد.
آرش دُر اظهار داشت:6 ماه اضافه کار و هفت ماه سهم بیمه این کارگران پرداخت نشده ضمن اینکه هفته پیش چهار ماه اضافه کار این کارگران به مبلغ چهار میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی افزود:کارگران پسماند و فضای سبز و کارکنان شهرداری آبادان چهار ماه است اضافه کار و حقوق دریافت نکرده اند و 600 میلیارد ریال نیز به بیمه تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارگران شهرداری در سال های گذشته بدهی داریم.