تجمع اعتراضی پیمانکاران طلبکار شهرداری سنندج


پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴ مارس ۲۰۱۹
ایران کارگر
روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ جمعی از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شهرداری سنندج، مقابل شورای شهر و شهرداری سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند. طلب این پیمانکاران از شهرداری سنندج مربوط به سال گذشته و امسال بوده است.
معترضین چندین دست‌نوشته در دست داشتند که روی یکی از آن‌ها نوشته شده بود: «تسویه مطالبات حق مسلم ماست». پیمانکاران معترض همچنین بنری به همراه خود داشتند که علت این تجمع اعتراض که برای دریافت مطالبات معوقه می‌باشد را روی آن نوشته بودند.