جان باختن سحر خدایاری و فراخون به محکوم کردن سیاستهای زن‌ ستیزانه رژیم آخوندی

سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹

جان باختن جگرخراش سحرخدایاری دختر جوانی که در اعتراض به سرکوب و تبعیض خود را به آتش کشید، ضرورت مقابله با فاشیسم رژیم آخوندی و محکوم کردن سیاستهای زن‌ستیزانه آنرا مضاعف میکند.
جان باختن تراژیک سحر قلوب مردم ایران بویژه زنان و دختران جوان را از ستم رژیم آخوندی به آتش می‌کشد و عزم آنان را برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و برابری جزم‌تر می‌کند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تسلیتها و همدردیها به دوستان و بستگان سحر، از عموم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر می‌خواهد سیاستهای زن‌ستیزانه رژیم آخوندی و جنایات این رژیم علیه زنان و دختران ایرانی را قویا محکوم نمایند. سکوت و بی‌عملی در مقابل جنایات رژیم آنرا در ادامه این جنایات تشجیع می‌کند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ شهریور ۱۳۹۸ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹)