چهارمین روز اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب


چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ـ ۹ اکتبر ۲۰۱۹

بامداد روز چهارشنبه 17مهر برای چهارمین روز متوالی، صدها کارگر کارخانه آذرآب به اعتراضشان نسبت به عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده شرکت(بانک کشاورزی) وپرداخت نشدن کامل مطالباتشان با تجمع دراین واحد تولیدی ادامه دادند.
امروز همچون دو روز گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی با محاصره کارخانه آذرآب مانع کشیده شدن اعتراضات کارگران خشمگین آذرآب به خیابان شدند.
به گزارش فارس، کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ماموریت پایان دادن به اعتراضات آذر آبی ها، با حضور در محل تجمع وبا دادن وعده و وعید از کارگران خواست به تجمعاتشان خاتمه داده و اجازه دهند اعضای شورای اسلامی کار به نمایندگی از آنها مطالبات شان را باشرکت در جلسات مسئولین برای رسیدگی به وضعیت شرکت آذرآب دنبال کنند.
بعبارتی دیگر نماینده اعزامی وزیر کار همه تلاشش را کرد تا از یکطرف آذرآبی ها به دور جدید اعتراضاتشان خاتمه بدهند و از طررف دیگراعضای شورای اسلامی کار آذرآب را،علیرغم کارشکنی های دامنه دار وچوب لای چرخ گذاشتن اعضایش درجریان اعتراضات آذرآبی ها برای احقاق حقوقشان،بعنوان نماینده کارگران قالب کند.
حال باید دید کارگران کارخانه آذرآب برای ادامه راهشان در راه دست یابی به مطالباتشان چه تصمیمی خواهند گرفت؟