اعتصاب و تجمع صدها کارگرشهرداری بوشهر


دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

روز دوشنبه 9 تیر، صدها کارگرشهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید وعدم پرداخت بموقعش دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.
به گزارش ایرنا، یکی از پاکبانان حاضر درتجمع در حالی که گرمای عرق ریزانش ماسکش را خیس و مرطوب کرده، گفت در سال جدید افزایش حقوق پاکبانان لحاظ نشده و با وجود اینکه در قرارداد مبلغ سه میلیون و 200هزار تومان قید شده ولی پرداختی پاکبانان تنها 2 میلیون بوده است.
وی افزود: نوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعطیلی عید سه میلیون و 450هزارتومان حقوق گرفتم ولی این پرداختی در فروردین امسال به 2میلیون و 950 هزارتومان رسیده است.
یکی دیگر ازپاکبانان معترض گفت: مبلغ درج شده در قراردادم 2 میلیون و 830هزار تومان بوده که با حساب 75ساعت اضافه کاری و کار کردن در چهار روز تعطیلی باید بیش از چهار میلیون حقوق می‎گرفتم ولی با این وجود دریافتی‌ ماه گذشته تنها 2 میلیون تومان بوده است.
یکی دیگر از پاکبانان که چاشنی گرما و مشکل تامین معیشت خانواده رنگی بر رخسارش نگذاشته است،نیزگفت: شاید با این تجمع بزرگ خیلی از همشهریان نگران کرونایی شدن ما شوند ولی باید بدانند که شرمنده شدن جلوی خانواده به مراتب دردناک و سوزناک تر از بیماری منحوس کرونا است.
یک پاکبان نیز با اعتراض به نبود وسایل پیشگیرانه برای انجام کار،اضافه کرد: هزینه خرید ماسک برعهده خود پاکبانان است تا جایی که از ناچاری برای اثبات حرفش قسم به جان بچه اش می‎خورد که ماسک را خودمان تهیه می‏کنیم.
وی افزود: دستکش نیز ماهانه تنها یک جفت به ما می‎دهند و این کفاف کار سخت و طاقت فرسای پاکبانان در معرض آلودگی نخواهد بود.
این پاکبان که دل پری از بی مهری‏ها دارد؛ادامه داد: وضعیت نیروها پاکبان در بوشهر به گونه ای است که حتی هزینه شکستن دسته بیل و جارو نیز بر عهده خود پاکبانان گذاشته شده و با این چنین شرایطی حداقل انتظار داریم حقوق به طور تمام و کمال پرداخت شود تا بتوانیم نیازهای روزانه خود را تامین کنیم.