سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: ۵ سال حبس فریبا عادلخواه قطعی شد

(تیتر از جنگ خبر)
ایسنا
غلامحسین اسماعیلی در بیست و هشتمین نشست خبری امروز ... درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی قبلا در مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ جرایم امنیتی که اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور بود به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال و نیم حبس محکوم شد که مجازات اشد ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.


...