چهل و هفتمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

آدینه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ـ ۳۱ ژوییه ۲۰۲۰

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز آدینه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در چهل و هفتمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.