تجمع دانشجویان سال آخر پزشکی مقابل مجلس


سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، جمعی از پزشکان سال آخری مقابل مجلس به دلیل بی‌عدالتی آموزشی در معافیت از امتحان گواهینامه تجمع کردند.

به گزارش فارس، تجمع کنندگان با توجه به اینکه ملاک فارغ التحصیلی، امتحان سال گذشته قرار گرفته از اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون اصل نود مجلس خواستند به این موضوع ورود کرده و بی‌عدالتی آموزشی در معافیت امتحان گواهینامه پزشکان را رفع کنند.
نزدیک به دو ماه پیش و با توجه به شرایط کرونا وزیر بهداشت اعلام کرد که پزشکان متخصص امتحان ندهند چرا که نمره سال قبل آنها ملاک قرار می‌گیرد. ولی اشکال کار آنجا بود که امتحان سال گذشته به دلیل مسائل مختلف از جمله تقلب از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود لذا این موضوع نمی‌تواند ملاک خوبی قرار گیرد.
به پزشکان متخصص در شرایط شیوع کرونا که در شیفت‌های بیمارستانی حضور داشتند اعلام شد که باید امتحان دهند.