تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه و اهواز


سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان کانون بازنشستگان این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
در تجمعی دیگر گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این تجمع شهروندان با در دست داشتن پلاکارتهایی به حقوق‌ زیر خط فقر، بیمه درمانی ناکارآمد و تبعیض اعتراض کردند.