بازگشت به کار کارگران اخراجی و بهبود وضعیت شغلی


چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰
کارگران پارس آمپول ساوه توانستند در مذاکره با کارفرما، به خواسته‌های خود جامه عمل بپوشانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته جاری کارگران پارس آمپول ساوه در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به اعتراض زده بودند؛ از قرار معلوم، این اعتراض با برگزاری نشست با کارفرما به پایان رسید.
در نشستی که در روزهای گذشته برگزار شد، قرار شد کارگران اخراجی به سر کار بازگردند؛ شرایط شغلی کارگران بهبود یابد و کارگران با تمام توان به فعالیت بپردازند.
در هفته‌های گذشته، تعدادی از کارگران پارس آمپول از ورد به سر کار منع دشده بودند؛ به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، پس از برگزاری مذاکراتی با کارفرما در چهل روز پیش، کارگرانی که به نمایندگی از پرسنل در مذاکره شرکت کرده بودند، از کار بیکار شدند. اما همه این کارگران به سر کار بازگشتند و تولید با تمام قدرت از سر گرفته شده است.