تجمع کارگران فضای سبز شهرداری زنجان مقابل استانداری


چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰
روز چهارشنبه 2 مهر، کارگران فضای سبز شهرداری زنجان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به اقدام این شهرداری مبنی براخراجشان ازکاردست به تجمع مقابل استانداری زنجان زدند.
به گزارش تسنیم، استاندار زنجان با وجود ینکه شاهد تجمع این کارگران بود بدون توجه به آنان وارد ساختمان استانداری شد.
کارگران تجمع کننده گفتند:سابقه بعضی از ما به 18 سال نیز می‌رسد و ما حرفه دیگری بلد نیستیم تا جای دیگر مشغول کار شویم. چرا در زمان تعدیل نیرو توجهی به سابقه ما نشده است و افراد تازه واردی که روابط نزدیک با مسئولان شهرداری و شورای شهر دارند اخراج نشدند.
آنها افزودند: بعضی از افراد این جمع از معلولیت رنج می‌برند، درحالی که بهزیستی هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌کند و برای آن‌ها شغلی درنظر نگرفته است، شهرداری نیز آن‌ها را اخراج کرده است. در این شرایط اقتصادی با حقوق 200 الی 300 هزار تومانی بهزیستی حتی یک هفته هم نمی‌توانیم زندگی کنیم.