تجمع شماری از کسبه شهرستان سلماس مقابل اتاق اصناف این شهرستان


شنبه اول آذر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰

روز شنبه ۱ آذر، شماری از کسبه شهرستان سلماس در مقابل اتاق اصناف این شهرستان تجمع کردند.
به گزارش آذرباخیش، دلیل این تجمع اعتراض به محرومیت از حق حمایت های صنفی در پی تعطیلی و اعمال محدودیت ها در دوره شیوع ویروس کرونا، عنوان شده است.