متن سومین بیانیه رسمی 14 فعالان سیاسی و مدنی


ملت شریف ایران
جامه سیاه این مصیبت ملی ۴۳ ساله شد و هنوز اشک وداع بهنام_محجوبی مان خشک نگشته بود که داغ فرزندان محروم و مظلوم سراوان را بر دلهای خون شده ملت نهادند.
این تکرار تلخ ،واین استبداد دینی تا آخرین لحظه حکومت ستمگرش قربانی خواهد گرفت اگر من‌ و تو ما نشویم.
باید رخت سیاه مصیبت را بدور انداخت و برای بازپس ستاندن میهن ویران گشته مان و برقراری صلح و عزت و آزادی رخت همبستگی پوشید که با دیو سخن از مهر بیهوده است!
عاقبت قتل عام سوختبران و کولبران عاقبت توست
و فرجام بهنام_محجوبی سرانجام همه زندانیان سیاسی،عقیدتی،و مدنی و حتی فعالان محیط زیست و در جان کلام همه آزادگان است ، اگر این فرقه خونخوار همچنان به زندگی پلشت شان ادامه دهند.
بهنام محجوبی زنده است
ما هر کدام یک بهنام هستیم آنچنان که شهدای_سراوان زنده اند و در کنار خانواده محترم آن سوگواران به رژیم جمهوری اسلامی «نه» می گوئیم
و آخر آنکه:.
مردم سرتاسر جهان
سازمان ملل متحد
کنشگران و سازمانهای بین المللی حقوق بشری
بدانند و آگاه باشند که این اولین بارنیست و آخرین بار نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی جان مردم بیگناه و آزادیخواهان را هدف ایدیولوژی کور خود قرار می دهد .
ما به عنوان مخالفین نظام جمهوری اسلامی در درون کشور یکبار دیگر نه_به_جمهوری_اسلامی را محکمتر از پیش تکرار و این نه_بزرگ را بعنوان محور مشترک و آغاز فصل همبستگی_ملی مطرح می کنیم.

سگ کند آهنگ درویشان به خشم
درکشد مه خاک درویشان به چشم

جمعی از امضاکنندگان دو بیانیه۱۴+۱۴

۱-خانم گوهر عشقی(مادر ستار بهشتی) .بیانیه ۱۴
۲- محمد نوری‌زاد ..... بیانیه ۱۴
۳- هاشم خواستار ......بیانیه ۱۴
۴- کمال جعفری یزدی ...... بیانیه ۱۴
۵- محمد حسین سپهری .... بیانیه ۱۴
۶- عباس واحدیان شاهرودی .... بیانیه ۱۴
۷-جواد لعل محمدی ..... بیانیه ۱۴
۸-محمد مهدوی فر .... بیانیه ۱۴
۹-محمد کریم بیگی .... بیانیه ۱۴
۱۰- محمد رضا بیات ... بیانیه ۱۴
۱۱-فاطمه سپهری .... بیانیه ۱۴+۱۴
۱۲-شهلا جهان بین .... بیانیه ۱۴+۱۴
۱۳-نرگس منصوری...... بیانیه ۱۴+۱۴
۱۴-نصرت بهشتی...... بیانیه ۱۴+۱۴