تجمع نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت


چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

روز چهارشنبه ۶ اسفند، جمعی از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت با تجمع در مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش ایسنا، یکی از کارگران قراردادموقت صنعت نفت حاضر در تجمع به گفت: ما چندین سال است که در شرکت نفت مشغول به کار هستیم و در جمع ما هستند همکارانی که بالای 20 سال به شرکت نفت خدمت کرده اند اما هنوز قراردادهایشان به صورت مدت موقت است. فکر کنید چندین سال کار کنی و همچنان دنبال نحوه بستن قرارداد و چگونگی خروج از سیکل بی نهایت قرارداد موقت باشی آن هم در شرکت نفت که بخش عظیمی از بودجه کشور از آن تامین می شود.
وی ادامه داد: دو خواسته عمده ما که باعث شد امروز در این وضعیت خطرناک کرونا همکاران در اینجا جمع شوند، همسان سازی حقوق بر اساس تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم توسعه و تعیین تکلیف همکاران قرارداد موقت است و متاسفانه تا امروز اقدامی جهت تغییر وضعیت قراردادهایشان صورت نگرفته است.