ششمین روز اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاە نفت سنگین قشم


چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

کارگران پالایشگاە نفت سنگین قشم (شرکت پیمانکاری آویژە) ازاول اسفند ماه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق از رفتن برسرکارشان خودداری کردند وتجمعاتی را درمحل کارشان برپاداشتند.
به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، 200 کارگر شرکت آویژە در پالایشگاە نفت سنگین قشم از اول اسفند در اعتصاب بسر می برند و در محوطه پالایشگاه جمع شده و خواسته های خود را می خواهند. خواسته های کارگران تسویه حقوق و مزایا تا اول اسفند امسال است.
قابل یادآوری است که این کارگران در اسفند ماه98 درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 وعدم رعایت پروتکل های بهداشتی دراین راستا در محل کارشان از حاضر شدن برسر کارشان اجتناب کردند ودر اعتصاب بزرگ و سراسری مرداد 99 که برای افزایش حقوق ها و بهتر شدن شرایط کاری انجام گرفت، کارفرمایان قول دادند حقوق اسفند 98 کارگران را پرداخت کنند.
متاسفانه شرکت آویژە در پالایشگاە نفت سنگین قشم از دادن حقوق اسفند سال گذشته سرباز زده است. همچنین کارگران این شرکت هنوز حقوق دی ماه و بهمن خود را نیز دریافت نکرده و به همین خاطر از اول اسفند ترک کار کرده در خوابگاههای خود ماندند تا حصول نتیجه. در حال حاضر کارگران در محوطه پالایشگاه جمع شده و خواهان دستمزدهای عقب افتاده خود هستند و نیروی انتظامی نیز در مقابل درب پالایشگاه حضور دارد.