پاپ به کشیش ها اجازه داد سقط جنین را ببخشند

بی بی سی
پاپ فرانسیس اعلام کرده است که کشیش ها از این پس از حق دایمی بخشش کسانی که سقط جنین کرده اند برخوردار خواهند بود.

او این موضوع را در پایان سال یوبیل اعلام می کند که در طی آن به کشیش ها حق موقتی بخشش سقط جنین اعطا کرده بود.

او در نامه خود همچنین تاکید کرد که سقط جنین یک "گناه فاحش" است که به زندگی یک "بی گناه" پایان می دهد.

کاتولیک هایی که سقط جنین کنند با خطر طرد فوری از سوی کلیسا روبرو هستند.

یک سخنگوی واتیکان تایید کرد که کلیسا "به هیچ وجه قصد اهمال" در موضع خود در مورد سقط جنین را ندارد اما قدرت اعطا شده به کشیش ها به معنی آن است که رافت خداوندی می تواند همه گناهان را شامل شود.

پاپ فرانسیس در نامه خود نوشت: "گناهی نیست که رافت خداوند شامل آن نشود و وقتی دلی پشیمان که خواهان آشتی است را می یابد آن گناه را نشورد... رافت نمی تواند فقط پرانتزی در حیات کلیسا باشد؛ بلکه تشکیل دهنده هستی آن است."

در گذشته عده معدودی از جمله اسقف های اعظم می توانستند به اعترافات در مورد سقط جنین گوش کنند و عضو طرد شده را دوباره بپذیرند.

کارشناسان می گویند که این حکم شاید تاثیری عملی نداشته باشد اما تغییری در رویکرد سنتی کلیسا نسبت به سقط جنین است.