۷۳درصد نیروهای بهداشتی و درمانی کشور زن هستند

ایرنا
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت:بیش از 55 درصد کل نیروهای وزارت بهداشت زن هستند و این تعداد در حوزه بهداشت و درمان با حدود 73 درصد از بقیه حوزه ها بیشتر است.

سید علی صدرالسادات روز شنبه در مراسم صبحانه کاری وزیر بهداشت با معاون امور زنان ریاست جمهوری در وزارت بهداشت افزود: در بخش آموزشی و فرهنگی چهار درصد نیروهای وزارت بهداشت خانم هستند، 11.2درصد اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی زن هستند و 10درصد نیروهای اداری وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نیز خانم هستند.

معاون وزیر بهداشت گفت: از 11 هزار و 851 پست مدیریتی در وزارت بهداشت، هفت هزار و 190 پست (61درصد) در اختیار مردان و چهار هزار و 660 پست (39 درصد) در اختیار زنان است بنابراین از میانگین 30 درصدی که تکلیف قانونی برای تصدی پست های مدیریتی برای زنان است، در وزارت بهداشت جلوتر هستیم.

وی افزود: توزیع پست های مدیریتی زنان نیز به این صورت است که 38 درصد مدیر پایه، 39 درصد مدیر عملیاتی و 23 درصد مدیر میانی هستند و در حوزه مدیریت عالی یک رئیس دانشگاه و یک معاون وزیر بهداشت که معاون پرستاری است زن هستند و سه نفر از مشاوران وزیر بهداشت نیز خانم هستند.

صدرالسادات گفت: همچنین سه هزار و 112 رئیس اداره، 9 رئیس بیمارستان، 21 رئیس مرکز تحقیقاتی و 44 رئیس دانشکده در وزارت بهداشت زن هستند.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این صبحانه کاری درباره آسیب های اجتماعی که زنان با آن مواجه اند صحبت کرد.