اعتصاب و تظاهرات تاریخی زنان در اسپانیا

ایرنا
صدها هزار زن پنجشنبه شب به مناسبت روز جهانی‌ زن در خیابان های اسپانیا دست به تظاهرات و اعتصاب زده و خواستار رفع تبعیض و برخورداری از حقوق اجتماعی برابر شدند.

به نقل از خبرگزاری افه، تشکل ها و انجمن های کارگری اعلام کردند که حدود 6 میلیون نفر در این اعتصاب و تظاهرات شرکت داشتند.

به گفته جنبش ها و تشکل های کارگری اسپانیا ، روز زن امسال موجب شد، مباحث فراموش شده زنان نظیر شکاف دستمزدها، آزار جنسی‌ و مسائل اشتغال و خانواده، مورد توجه قرارگیرد.

به گفته تشکل های یاد شده، بیش از 170 هزار نفر در تظاهرات شهر مادرید پایتخت اسپانیا شرکت کردند که این امر موجب شد برخی‌ ایستگاه های مترو تعطیل شود و افراد زیادی نتوانند خود را به تظاهرات برسانند.

به گفته سازماندهندگان این راه پیمایی، در بارسلون نیز که یکی‌ از بزرگترین تظاهرات های این شهر در سال های اخیر برگزار شد، 600 هزار نفر شرکت داشتند. تشکل های کارگری اسپانیا اعلام کردند، اعتصاب روز پنجشنبه زنان موجب لغو حرکت بیش از 300 قطار تندرو شد و بخش های خودروسازی، کشاورزی، تجاری و یا سرویس های دولتی، درمانی و آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار داد.