همسرآزاری در ایران افزایش یافته است

ایرنا
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اعلام افزایش 5.8 درصدی مراجعات نزاع همسرآزاری در سال 96 نسبت به سال 95، گفت: 90 درصد مدعیان همسرآزاری را زنان و 10 درصد باقیمانده را مردان تشکیل می دهند.

مصاحبه با احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی

* وضعیت نزاع های خانوادگی چگونه است؟
شجاعی: بیشتر نزاع های خانوادگی، معاینات در پزشکی قانونی مربوط به مدعیان همسرآزاری است و بیشتر مراجعه کنندگان برای معاینات این نوع نزاع را بانوان تشکیل می دهند. در سال 1395 آمار مراجعان همسرآزاری 77 هزار و 280 نفر بود ( 74 هزار و 180 زن و سه هزار و 100 مرد) و در سال 1396 این آمار به 81 هزار و 729 نفر رسید (77 هزار و 59 زن و چهار هزار و 670 زن).

* تعداد مردانی که از همسرانشان آزار دیده اند، افزایش یافته است؟
شجاعی: 90 درصد مدعیان همسرآزاری را زنان و 10 درصد باقیمانده را مردان تشکیل می دهند، اما در کشور شاهد افزایش پنج و هشت دهم درصدی مراجعات نزاع همسرآزاری در سال 96 نسبت به سال 95 بودیم؛ تا سال 95 فقط 5 درصد از مدعیان همسرآزاری را مردان تشکیل می دادند، اما در حال حاضر مدعیان مرد به رقم 7 درصد افزایش یافته است.

* شایعاتی که درباره افزایش مدعیان مرد همسرآزاری در مازندران در فضای مجازی منتشر شده است، صحت دارد؟
شجاعی: خیر، چنین چیزی در استان مازندران نبوده است، بلکه حتی ما شاهد کاهش این مورد نیز هستیم.

* آیا ممکن است علت برخی از مرگ ها مشخص نشود؟
شجاعی: علت مرگ هایی مانند سوءمصرف مواد مخدر، مسمومیت ها و بیماری ها کاملا قابل تشخیص است و عمدتا خیلی کم پیش می آید که علت برخی از مرگ ها تشخیص داده و شناسایی نشود.