گزارشی درز کرده در کانادا از نسل‌کشی هزاران زن بومی خبر می‌دهد

بی بی سی
یک گزارش دولتی نتیجه گیری کرده است که کانادا در "نسل کشی" علیه زنان بومی این کشور شریک جرم به حساب می آید.

این گزارش با اشاره به پژوهش ها می گوید که خطر مرگ یا مفقود شدن زنان بومی کانادا دوازده برابر سایر زنان است.

این گزارش ۱۲۰۰ صفحه ای، که محصول سال ها تحقیق و بررسی است، می گوید قتل و ناپدید شدن زنان و دختران بومی در چند دهه اخیر در کانادا معادل "نسل کشی مردمان بومی بر اساس نژاد" آنهاست.

این گزارش حاوی بیش از ۲۰۰ توصیه است و از جمله از همه کانادایی ها می خواهد به پایان دادن به خشونت از طریق آموختن تاریخ بومیان این کشور کمک کنند.

این گزارش نتیجه تقریبا سه سال جمع آوری اظهارات شاهدان و تحقیق درباره خشونت خارج از تناسبی است که زنان و دختران بومی در کانادا با آن روبرو هستند.

این گزارش بحران موجود را به استعمار ریشه دار و کوتاهی های دولت نسبت می دهد.

مریون بولر سرپرست این تحقیقات در بیانیه ای گفت: "علیرغم شرایط و گذشته متفاوت، همه ناپدیدشدگان و مقتولان دارای این وجه اشتراک هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حاشیه رانده شده اند و در معرض نژادپرستی و زن ستیزی نهادینه در بافت جامعه کانادا هستند."

این تحقیقات که با هزینه ۹۲ میلیون دلار کانادا انجام شد بر علل سیستماتیک خشونت علیه زنان بومی، اهالی قوم اینوئیت و متیس و همچنین پیش‌گیری از این مشکلات تمرکز می کند.

نویسندگان گزارش از سال ۲۰۱۷ شهادت بیش از دو هزار شاهد عینی - از جمله بازماندگان خشونت ها و اعضای خانواده های آنها - را شنیده اند.


سایر یافته ها

از یافته های این گزارش آمار بسیار بالاتر مرگ در میان زنان بومی نسبت به سایر زنان در کاناداست.

این گزارش به اختلاف نظر درباره معنی "نسل کشی" اذعان می کند اما می افزاید: "تحقیقات ملی بر این نظر است که تعریف فعلی نسل کشی در قانون بین المللی، دربرگیرنده اقدامات و غفلت های گذشته و حال کانادا نسبت به مردمان بومی این کشور است."

هرچند تمرکز این تحقیقات بر زنان و دختران بود، اعضای کمیسیون تحقیق همچنین در موارد زیادی به افراد "دو روح"، همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی، کوئیر، بیناجنس و بی جنس گرا اشاره می کند.

این گزارش می گوید که این افراد هم اغلب هدف خشونت بوده اند.

این گزارش دریافت که "نقض مستمر و عمدی حقوق انسانی و بومی این مردمان و بدرفتاری علت ریشه ای آمار تکان دهنده خشونت در کاناداست."

در گذشته هم تحقیقاتی در این زمینه انجام و توصیه های زیادی برای پیشگیری از این خشونت ها مطرح شده بود.

اما گزارش تازه می گوید که به آن توصیه ها عمل نشده است: "یکی از بزرگترین واهمه های اعضای خانواده ها و بازماندگان هنگامی که خود را در معرض چنین فرآیند فشرده ای قرار می دهند این است که در پایان هیچ قدمی برداشته نشود - گزارش روی قفسه خاک بخورد و توصیه ها بی پاسخ بماند."

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که آشتی با اقوام بومی کانادا را یکی از اولویت های دولتش اعلام کرده از کسانی که سرگذشت خود را با اعضای کمیسیون تحقیق در میان نهاده اند تشکر کرد و قول داد به توصیه های گزارش عمل شود.

او گفت: "شما می دانید و من می دانم که باید راه و رسم امور در این کشور را عوض کنیم. امروز روزی است که کانادا را معذب کرده، اما روزی است که رسیدنش ضرورت داشت."