دستهای آفرینش - م . وحیدی ( م . صبح )

دستهای آفرینش
برای كارگران ستمدیده میهنم
م . وحیدی ( م . صبح )

من كارگر
من رنجبر
من تاریخ فتح انحطاط خداوندگاران
پوسیده سفالهای فریب
آمیخته با جوهر جوشان آهن و پولاد
با دهان چخماق باروت و آتش
با پتك غریو آواز سپیده دمان

در سوت مقطع كارخانه ها
دستهای آفرینش شما
حدیث گسستن زنجیرهایی ست
به قدمت تاریخ انسان
ـ انسان غارنشین ـ
تاشام نجیب زادگان مرگ و سرمایه
ای فاتحان رنج و شكیبایی!
ای همرزم !
هم تلاش !
برخیز!
و بر بستر خونین زمان
معجزه بازوانت را باور كن!
از خشم بیدار تو
سلاحی خواهم ساخت
وبارویی
تا گستره كارخانه ها و شالیزاران آفتاب و باد
وقتی كه بذر كوهساران
افسانه ساز
فریاد های سرخ تو خواهند شد


منبع: نبردخلق شماره 383، آدینه اول اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲1 آوریل ۲۰۱۷