مهدی سامع: طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد

طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد
طاهر احمدزاده هِرَوی، یکی از فرهیختگان نهضت ملی ایران و از مبارزان ضد استعمار و ضد استبداد در سن ۹۶سالگی در مشهد چشم از جهان فرو بست.
زنده یاد طاهر احمد زاده در دوران رژیمهای شاه و شیخ برای رهایی مردم ایران بی فقه مبارزه کرد و در همین راه بارها در دو رژیم بازداشت و زندانی شد.
وی در آبان ۱۳۵۷ با اوج گیری خیزش مردم ایران از زندان شاه آزاد شد و پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، برای مدت کوتاهی استاندار خراسان بود.
خمینی مرتجع که از افکار مترقی و آزادیخواهانه آقای احمدزاده آگاه بود، به اشکال مختلف و منجمله با زندانی کردن و شکنجه مانع فعالیت او برای آزادی و عدالت شد.
وارستگی، انسان دوستی، نکته بینی و تعامل با دگراندیشان خصوصیات برجسته وی بود.
طاهرآقا پدر چریکهای فدایی خلق مسعود و مجید احمدزاده که در دوران رژیم شاه به شهادت رسیدند و مجتبی احمدزاده که در دوران رژیم خمینی به شهادت رسید، بود.
از طرف خود و رفقایم در سازمان چریکهایی فدایی خلق ایران، فقدان مبارز عالیقدر زنده یاد آقای طاهر احمدزاده هِرَوی را به فرزند و خانواده گرامی ایشان و نیز به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی، رهروان راه دکتر مصدق و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.
یاد عزیزش مانا و ماندگار
 
مهدی سامع – پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷