سرود خیزش/ گرامی باد روزکارگران و زحمتکشان ! - م. وحیدی (م. صبح)

سرود خیزش
گرامی باد روزکارگران و زحمتکشان !
م. وحیدی (م. صبح)

در فصل سایه و گرسنگی
نبض خیابان می زند
و پیچک زخمی لحظه ها
تا ارتفاع خاموش رنج
بالا می رود
شب در کوچه ها شیهه می کشد
و تازیانه زمستان
بر پیکر زخمی ترین آواز
حقیقت ثانیه ها را
جار می کشد

جاده های سبز
صدای انعکاس توست
از پوست خورشید گذرکن!
آوای مرگ
از طنین کویر گرسنه
می هراسد
و گل سنگ
در تب حادثه
توفان می زاید

ای دردمندترین آغاز!
بالهایت را
گذرگاهی کن!
تا تو را
به آنسوی ضربه های پگاه
پرتاب کند

ای شمع ویران لحظه ها!
از ظلمت بیاموز!
هزار گرد باد در پلک تو
خواب مغلوب بیشه ها را
می روبد
مشت تو
حریق خشمی ست
که در عبور از رسالت سرخ خیابان
تو را
به درخت کوچک بهار می رساند
با سحر چکیده از ابری
که زمزمه اش
صدای تو را
درباد بامدادی
بازتاب می دهد
منبع: نبردخلق شماره 399، سه شنبه اول خرداد 1397 - 22 مه ۲۰۱8