مريم رجوي: محمد سيدي كاشاني از مظاهر شرف و پايداري در زمانه ما


مجاهد صدیق و بزرگوار محمد سیدی کاشانی ، در پنجاه وچهارمين سال نبرد بي وقفه براي آزادي خلق و ميهن از يوغ ستم شاهي و ستم شيخي ، در اوج سرفرازی عقیدتی و مبارزاتی، رستگار شد. سلام و درود بر او که از مظاهر شرف و پایداری و نمونه سرفرازي در زمانه ما بود . براستي وفا و ایمان راسخ‌اش به‌آرمان انقلاب و آزادی ستايش انگيز است .
زندگی مبارزاتی درخشان او، با شش سال مبارزه مخفي در چارچوب سازمان مجاهدين خلق ايران ، سپس با فرماندهي عمليات نخستين در سال 1350 پس از دستگيريهاي گسترده مجاهدين ، آنگاه با هفت سال و نيم اسارت در شكنجه گاه ها و زندان‌هاي ساواک شاه ، و سپس با نبردي چهل ساله در برابر رژيم پليدآخوندي و شرکت در نبردها و كارزارهاي متعدد و طولاني ممتاز می‌شود. 46 سال همراهي بي تزلزل با مسعود، آنهم در كوران حوادث و بحرانها و كارزارهايي كه از دل زندان قصر در سال 1351 سرچشمه گرفت، افتخار بزرگ ايدئولوژيكي و سياسي اوست.
او از سوی دیگر با خلق و مديريت و تنظيم آثار هنري و ترانه سرودهای زیبای سازمان مجاهدین خلق ايران ، انقلابی‌گری را با متانت و وارستگی و با روحی لطیف و حساس درآمیخته بود.
او در پی چنان موسیقی و هنری بود که به‌توصیف خودش: «زبان سرکوب شدگانی است که سمفونی زندگی و سرنوشت در زنجیرشان، صدای شلاق و تعزیر است. ازاینرو به چنان موسیقی و هنری نیازمندند که صدای نبرد با سرنوشت تحمیل‌شده به آنان باشد».
پیام او که اسفند گذشته در کتاب خود منتشر کرد از یادها نخواهد رفت که خطاب به‌جوانان ایران زمين نوشت: « هرگز از رؤیاهای خود دست برندارید. باغم و یأس بجنگید. امید به ساختن دنیایی بهتر را زنده نگهدارید. خلاف جهت رودخانه شنا کنید. این کار ساده ای نیست اما قوای به بندکشیده را آزاد میکند، برای تغییر کردن و تغییر دادن».
او همچنين نوشت كه سروده هاي اين چند دهه « دفاع از كلمه مقاومت، كلمه آزادي، يا صدق، فدا، برابري، تسليم ناپذيري، ارتش آزادي، سرنگوني و انقلاب» است .
قهرمان پاكباز خلق ، محمد سیدی کاشانی به‌سوی رفیق اعلی شتافت و رستگار شد . او با فضیلت‌ها و ارزش‌های مجاهدي اش در صفوف مجاهدین و مقاومت ایران نيز جاودانه است.
به همه مجاهدين و خانواده بزرگ مقاومت ايران و اول از همه به مسعود كه در سال 1349 نزد فدائيان فلسطيني در الفتح و سپس در اوين و زندان قصر با يكديگر بودند ، تسليت مي گويم .