پیامها به مراسم گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل (جمعی از دانشجویان کمونیست، رفیق امید برهانی، گروهی از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در لرستان، برخی از زنان فعال کارمند و دانشجو در ایران، یکی از رفقای هوادار از تهران، جمعی از کارگران پارس جنوبی، رفیق م وحیدی، تعدادی از پشتیبانان جنبش فدایی)


پیام جمعی از دانشجویان کمونیست

ما جمعی از دانشجویان کمونیست، ۴۸ امین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل، تولد جنبش نوین کمونیستی ایران را گرامی می داریم و درود میفرستیم به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که همراه با نیروهای اجتماعی انقلاب و مقاومت شکست ناپذیر مردم ایران برای رهایی خلق ستمدیده مبارزه می کنند.
با حماسه سیاهکل و مبارزه علیه رژیم شاه، جنبش نوین کمونیستی ایران متولد شد و به مبارزه با رژیم ملاها ادامه داد. در این مبارزه طولانی، اپورتونیستهای پلید، حراف و خیانت پیشه ای که در هر دو رژیم تشکیلات رنگارنگ خود را به زنجیری برای به بند کشیدن نیروهای انقلابی تبدیل کرده اند، جسارت، شجاعت و اعتقاد به راه پرشکوه مبارزه برای رهایی از قید هر گونه ستم و استثمار را برنمی تابند.
اما مبارزه و مقاومت همچنان ادامه پیدا کرده و مشت سازشکاران را در مقابل چشم مردم باز کرد. با تلاش خستگی ناپذیر و پایدار مردم ایران و نیروهای انقلاب، دیکتاتوری ولایت فقیه به ضعیف ترین موقعیت خود سقوط کرده است.
زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم
جمعی از دانشجویان کمونیست
بهمن 1397پیام رفیق امید برهانی

سال 57 که کودکی بودم در نمی یافتم که چرا و چگونه مردی که در تثلیث برساخته ی "خدا – شاه – میهن"، خود را درجایگاه دوم و ژاندارم منطقه می خواند و میهن بی آب و برق خود را جزیره ی ثبات و دروازه ی تمدن بزرگ می دید، به ناگاه و طی چند ماه، منفور و مضحکه ی مردم همان سرزمین شد و با فرار زبونانه، ماموریت برای وطنش را به ملای مرتجع و بی پرنسیب نا کجا آبادی و ایادی خشن و هواداران عاصی اش سپرد و با این واگذاری وقیحانه، تنها مشتی از خاک میهن و هنگفتی از پول و ثروت آن را از لای دروازه ی تمدن بزرگ رد کرد تا برای وارثان وامانده اش بر جای گذارد.
بهمن ماه، با طوفان راهپیمایی، میتینگ و سخنرانی، کتاب، روزنامه، اعلامیه و پوستر، غبار زمان و فراموشی را از نام و چهره ی 15 مبارز دلیر شهید، در کنار تصاویر نمادین درخت و جنگل و پرچم و آرم سرخ یک سازمان زدود و کودک تازه دانست که وارفتگی و سرنگونی آن ژاندارم، چندان هم ناگاه و بی اساس نبوده و پیشینه ای چند دهه ای از اعتراض و اراده ی ملی برای تغییر سیاسی و اقتصادی در دل خود داشته که در بزنگاههایی چون شهریور 20، تیر و مرداد 32 و خرداد 42 خود را آشکار ساخت اما خروجی پیروزمند چندانی از این رهگذرهای مدنی و مسالمت آمیز نیافت. ناگزیر، مطالبات متراکم و خشم سرکوفته ی عمومی، با شلیک گلوله و شکستن سرما و سکوت بهمن در جنگل، فوران کرد. ژاندارم اما باز هم نفهمید تا گرفتار بهمنی از جنس دیگر شد.
15 رفیق " فدایی" گرچه فدا شدند (که این نام و مرام آنها بود)، پایه چین و پیشاهنگ جنبش نوینی شدند که به مستبد و مرتجع گوشمالی داد تا هرگاه مطالبات آزادگان و برابری طلبان و توده های محروم و بی حقوق را نبینند، دیری نمی گذرد که خشم انقلابی انها را خواهند دید. گواه این واقعیت تاریخی، قیام یک پارچه ی دی 96 و بعد از آن بود که نشان داد صبر و سکوت، دائمی نیست، خرداد 76 و خرداد 88 واجب التکرار نیستند و از همه مهم تر، قیام، شورش و حتی مبارزه ی مسلحانه تاریخ مصرف ندارد و به جز شاه، دامن شیخ را هم خواهد گرفت.
یاد آوری و پاسداشت هرچه با شکوه تر حماسه ی سیاهکل در این برش حساس از تاریخ میهن مغروق در منجلاب ولایت فقیه، در دست گرفتن دوباره ی مشعل آن چریکهای حماسه ساز و انداختن شعله به انبار قهر انقلابی توده ها ست.
آن حماسه و این یاد آوری گرامی باد....

بهمن 97
امید برهانی

پیام گروهی از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در لرستان

با درود رفقا و گرامیان.
بار دیگر گرامی میداریم سالروز رستاخیز سیاهکل را ... رستاخیزی که 47 ساله شد.
حماسه ای که به وسیله رشید ترین و آگاه ترین فرزندان خلق رقم زده شد .آنان آرمان شان رهائی توده های زحمتکش و رفع ستم از جامعه بود و بدین سان بدعتی بود در مبارزات رهائی بخش میهن. در واقع آنان اقتدار دیکتاتوری در شرایط خفقان مسلط بر میهن را شکستند و با این عمل دلاورانه خود مهر تائیدی زدند بر آسیب پذیر بودن قدرت حاکم و ثابت نمودند چنانچه عزم سترگی برای رهائی باشد هیچ نیروئی یارای مقابله با خروش توده ها ی بپا خواسته را نداشته و ندارد و پیروزی از آن کنشگران و رزمندگان راه رهائی توده هاست.

رستاخیز سیاهکل تابو شکنی کرد تا پلی بزند و سر آغازی باشد برای نبرد با دیکتاتوری و نویدی باشد برای آنان که سر ستیز با دشمن را دارند. در واقع رستاخیز سیاهکل اسطوره ای اجتماعی بود که آشکار ساخت نا توانی حاکمیت تا دندان مسلح وابسته را و پیامی رسا برای دانشجویان و کنشگران سیاسی و از سوی دیگر به استهزا گرفتن اقتدار پوشالی دیکتاتور.
و رستاخیز سیاهکل سر آغازی بود بر جنبش مسلحانه مردم و در واقع راهگشای راه مبارزاتی پیروزمندانه خلق در مقابل دیکتاتوری حاکم و همانگونه که در 21 بهمن ماه 57 دیدیم که چگونه خلق مسلح می شود و بسان سیل راه خود را می گشاید و کشاندن مردم برای مبارزه ای ظفر نمون برای رفع تبعیض و ستم که تنها راه رهائی از شرایط موجود است.
در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام تمامی رزمندگان و کنشگران و پویندگان راه رهائی کارگران و زحمتکشان با آنان پیمان می بندیم که تا رسیدن به اهداف والای رفقایمان از پای نمی نشینیم.
دست از طلب ندارم تا کام دل بر آید
از طرف گروهی از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق...لرستان
بهمن 1397پیام برخی از زنان فعال کارمند و دانشجو در ایران

گرامی باد 19 بهمن سالگرد رستاخیز سیاهکل و درود بر 15 رزمنده فدای که حماسه آفریدند.

اگر چه حضور زنان درجنبشها و مبارزات تاریخی ایران قابل انکار نیست ولی آنچه که مشارکت زنان را در مبارزه مسلحانه در دهه پنجاه برجسته می کند، ماهیت، شکل مبارزه و مضمون آن بود. آنان برای استقرار سوسیالیسم و رفع ستم طبقاتی وارد صحنه مبارزه شدند.
تا قبل ازآن زنان زیادی به آموزش حقوق زنان و درگیر کردن آنان در فعالیتهای اجتماعی مشعول بودند که بیشتر در چهارچوب حقوق دموکراتیک و تابوشکنی تعریف می شدند.
نبرد سیاهکل شور و انرژی دیگری در این زنان بوجود آورد که در تاریخ مبارزاتی ایران تا آن زمان کم سابقه بود. آنان پایه گذار جنبش نوینی شدند که مطالبه رهایی زن از استثمار جنسیتی در مبارزه طبقاتی و تلاش در مسیر یک انقلاب اجتماعی تبلیغ می کرد. این زنان ثابت کردند که پای در مبارزه طبقاتی گذاشتن غیر از آگاهی و تئوری طبقاتی به تعهد مبارزاتی نیاز دارد و زنان از این بابت کم نمی آورند.

آری، زنان مبارز سمبل و الگوی دختران جوان و زنان نسل انقلاب و نسلهای بعدی شدند، که خود آغازگر جنبش خستگی ناپذیر و پابرجای زنان امروز شد. جنبشی که با افت و خیزهای فراوان ولی همیشه در صحنه، در مقابل رژیم ارتجاعی اسلامی هرگز به زانو در نیامده است. مبارزه برای احقاق حقوق برابرجنسیتی در راستا و همسویی بامبارزات اجتماعی و طبقاتی پیش می رود و زنان هم بخشی از این ارتش انقلابی مبارزه هستند. و این مبارزه طبقاتی خود ناگزیر مطابق با اوضاع و احوال سیاسی روز و نیازهای مبارزاتی آن تغییرکرده و دگرگون می شود و مبارزه قهرآمیز نیز از ضرورتهای آن است.
سیاهکل طلیعه این چنین جنبشی و با چنین پتانسیل انقلابی بود که راهگشای سنتی نوین با نگاهی طبقاتی به ستمها، اسارتها و فلاکتهای سیستم سرمایه داری در جامعه ایران شد.

گرامی باد یاد حماسه آفرینان سیاهکل
برخی از زنان فعال کارمند و دانشجو در ایران


پیام یکی از رفقای هوادار از تهران

19بهمن چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد
کودتای 28 مرداد 1332 و در شرایط خفقان دیکتاتوری پهلوی، شاعران انقلابی را جاودان کرد. شاملو و اخوان، زمستان سیاه میهن را در شعر به تصویر کشیدند.
دهه چهل صمد بهرنگی، امیر پرویز پویان، بهروز دهقانی، سعید سلطانپور، خسرو گلسرخی و ...جوش و خروش جوانان در شهرهای مشهد، تبریز، تهران را نوید دادند.
در این دهه چگواراهای وطنی آماده مبارزه می شدند.
19 بهمن 1349 و با حماسه سیاهکل، راه انقلاب در جنگلهای شمال گشوده شد.
مارکسیست لنینیست هایی انقلابی پرچم مبارزه برای ازادی را برافراشتند و دیکتاتوری شاه را فلج کردند.
اکنون این کارگران سراسر ایران همچون کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و دیگر اقشار مردم زحمتکش هستند که مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم را پیش می برند و پیروزی از آن بیشماران است که علیه یک درصدیها بپاخاسته اند.
آنها سلاح و سرمایه دارند و ما یکدیگر را
پیروز باشید
کارن


پیام جمعی از کارگران پارس جنوبی

19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد
در زمانی که رژیم دیکتاتوری شاه خفقان کامل را بر جامعه حاکم کرده بود و جریانات سیاسی وچپ دچار نوعی بی عملی شده بودند، و سکوتی فریبنده توام با آرامش در کشور سایه افکنده بود، چریکهای فدایی خلق پرچم آزادی و مبارزه علیه ظلم و استبداد را به اهتزاز درآوردند، و پیام شان را به سراسر ایران رساندند،
آنان نبردی آشتی ناپذیر را علیه رژیم پوسیده سلطنتی آغاز و خون شان را در نبردی نابرابر تقدیم انقلاب کردند. نهالی که در سال 49 کاشته بودند در سال 57 به بار نشست.
یادشان گرامی و جاودانه
جمعی از کارگران پارس جنوبی


پیام رفیق م وحیدی

رستاخیز سیاهکل
تابلویی زیبا و پرشکوه از رزم و فداکاری

برگان جنگل
پوشیده از ستارگانی ست
که در باد طغیانگر
به جستجوی کرانه های
روشن می روند

ما نمی میریم
تاپرستوهای وحشی
هویت ما را
در سخن باد
اثبات کنند

آنجا
که غزلهای روشن آفتاب
از پوست غزالان رمیده
عبور می کنند
تاسایه های گریزان
تبخیر شوند
و مرگ
زندگی را
بر فلات های بلند امید
بنشاند

باسلام و با درود های انقلابی و با تعظیم به شهدای قهرمان سیاهکل
حماسه سیاهکل نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران به شمار می رود.
در این روز آرمان فدایی خود را در صحنه عمل انقلابی میــهن محک زد و بر توهم تسخیرناپذیری دستگاه ستمشاهی و بی عملی و مشی سکوت خـط بطلان کشید و سرافراز و استوار از آن بیرون آمد.
حماسه سیاهکل پتانسیل عظیمی را در جامـعه آزاد نمود و روح و حیاتی دوباره به کالبد فسرده جامعه دمید و در تداوم خود بساط دیکتاتوری سلطنتی را از صحــنه میهن بر چید.
امروز خون سرخ و خروشان شهیدان در تار وپود جامعه ستمزده ایران و در رگان کانونهای شورشی می جوشد و می رود تا تمامیت فاشیسم آخوندی را از سراسر میهن ریشه کن و به زباله دان تاریخ بیاندازد.
سلام بر گلهای سرسبد فدایی خلق
سلام بر سیاهکل
سلام بر آزادی
م . وحیدی ( م . صبح )
اسفند 1397


پیام تعدادی از پشتیبانان جنبش فدایی

چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد
ما بنا بر سنت هرساله، چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل و خاطره شهدای گروه جنگل را با بر افروختن آتش در کوهستان گرامی داشتیم.
باور داریم که کاخ ظلم و ستم تبهکاران حاکم بر ایران فرو خواهد ریخت و آزادی با پیکار خلقهای ایران بدست خواهد آمد.
ما همراه با توده های محروم برای سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم و مبارزه پرشکوه رفقای شهیدمان به ما نیرو می دهد. ارزوی ما این است که 19 بهمن سال 1398 را در ایرانی آزاد شده برگزار کنیم.
زنده باد انقلاب زنده باد آزادی

جمعی از پشتیبانان جنبش فدایی
بهمن 1397


منبع: نبرد خلق شماره 410، يكشنبه 25 فروردین 1398 ـ 14 آوریل 2019
ویژه چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل و دهمین اجلاس شورای عالی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران