فانوس آزادی - س. پگاهرویایی خاکستر می شود
و عشق
در کوچه بن بست ساکن است
من با ستاره ها زاده می شوم
نگاهم
پنجره ای ست
که صبح را
در آغوش می گیرد
آی سپیده دمان!
فانوسکهای خیال تان را
بر سقف خانه ام
آذین کنید!
و برق چشمانِ تان را
فرا راه فرداهایم

مشهد ـ اردیبهشت ۹۸

منبع: نبرد خلق شماره 412، چهار شنبه اول خرداد 1398 ـ 22 مه 2019