حمایت ایزابل آلنده از طومار اعتراض به حکم زندان سه نویسنده ایرانی

Free Iranian Writers
Niederlande

30. Aug. 2019 —

دوستان عزیز

واقغا" از سرکوب و سانسور در کشورتان متأسفم. خواهش می کنم نام مرا در

طومار برای آزادی رضا خندان ، بکتاش آبتین و کیوان باژن قرار دهید

از اینکه من را مطلع می کنید و در جریان می گذارید سپاسگزارم

با مهر

ایزابل آلندهDear Friends

I am truly sorry about the repression and censorship in your country.

Please add my name to the petition for the release of Reza Khandan,

Backtash Abteen and Keyvan Bajan.

Thank you for keeping me informed.

Affectionately,

Isabel Allende