رونمايى از كتاب :«رهروى در راه بى پايان»/ بازگو كننده زندگى و زمانه باقر مؤمنى

رونمايى از كتاب :
«رهروى در راه بى پايان».
بازگو كننده زندگى و زمانه باقر مؤمنى
شنبه ٢٨ سپتامبر از ساعت ١٤/٣٠ تا ١٧/٣٠ در آدرس زير در پاریس
Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
● 20 avenue George Sand, 93210 St-Denis la Plaine
Métro: Aubervilliers Front Populaire (Ligne 12)