مرا پیدا کن! _ س . پگاهباور های مجروح
بر سیمهای خاردار
نقش بسته است
در این جهان سرد و بی چراغ
مرا پیدا کن!
تا زنده بگوران را
بیدار کنیم
از کمان صبح
آزادی رها می شود
فریاد نوری
که سایه ها را
نشانه رفته است

مشهد ـ مهر ۹۸

منبع: نبرد خلق شماره 417، چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۸ ـ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹