به خاطر رویاهایت - س. پگاهقَلمهای سربُریده از
پله های تاریکی جهان
سقوط می کنند
در گلوگاه انتظار
به خاطر رویاهایت برخیز!
و عبور کن
از خاطرات امروز!
عاطفه های پاره شده جهان
عشقهای ویران شده ایست
در پشت شیشه های مات کور
خاک را ورق بزن!
جویبارها
پژواک رهایی اند

مشهد ـ آذر ۹۸منبع: نبرد خلق شماره 420، سه شنبه 1 بهمن ۱۳۹۸ ـ ۲1 ژانویه 2020