عبور از دقایق- آدونیس (علی احمد سعید اِسبر)/ برگردان: امید آدینهتقدیم به جاودانهْ آموزگارِ کبیر
رفیق صمد بهرنگی

اگر از اعماقِ پرسشها و ابعادِ خویشتن
بیرون شوم
اگر از حوادث و کلمات و دقایق
عبور کنم
شاید به کومه هایِ بوسه و
کتیبه هایِ عریانی،
یا به خانه ای بر بسترِ نور و صدا برسم
آن جا که:
پنجره ها و ریشه ها
به تبعید نمی روند
و هرگز!
از اسارتِ ماهی و کودک در حوضِ نقاشی و شهرِ قصه
خبری نیست
آری... همانْ حوالی
که دهانِ تو
رویشِ تُردِ ساقه ها در ضیافتِ خیسِ شبانه هاست
و گویی
الیاف و اندامِ پرندگان را
هلهله می کِشد

منبع: نبردخلق شماره ۴۲۲، پنجشنبه اول اسفند ۱۳۹۸ ـ ۲۰ فوریه ۲۰۲۰