نوید آزادی - مرجان

نوید آزادی
برای زنده یاد و نام، نوید افکاری
مرجان

صبحگاهان خواب بودیم که تو را بردند....
من رویای آفتاب می دیدم که از پشت کوههای بلند طلوع می کرد
من آبشارهای خروشان را می ‌دیدم که به جان دشتها زندگی می بخشیدند....
اما رویای من فرو ریخت...
و خبر تلخ بود...
تو را بردند...
تا بگویند خواب خورشید کابوسی بیش نیست
تا بر بلندای دار پرچم خویش را به اهتزاز درآورند
اما من و تو همیشه تاریخ با چوبه های دار
با جوخه های اعدام عجین شده بودیم...
صدای گام برداشتنت را می ‌شنوم....
و تو آن گلوی گمشده بودی...
طنابها خوارتر از آنند که تو را خاموش کنند.....
نوید آزادی