سواران در غبار - س. پگاه

در کوچه های آینده
قدم می زنم
مرگ بیدار است
و آسمان
به نظاره نشسته
ابرهای عطشناک نمی بارند
مهتاب
لکه بی رنگی ست
بر پیکر کوههایی
که از سفر بازمانده اند
و رودها
رها شده در دشتها
چه آرام می رانند!
حنجره های زنده بگور
آرامش خاک را
بلعیده اند
و سواران درغبار
تنها می تازند
مشهد مهر ۹۹
منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۰، پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰