یادواره شهیدان فدایی/ رفیق مهین جهانگیری - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

یادواره شهیدان فدایی
رفیق مهین جهانگیری
گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

فدایی شهید مهین جهانگیری سال 1335 در خانواده ای از عشایری معروف و معتبر منطقه فارس متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرضا به پایان رساند. در شرایطی که جامعه تحت تاثیر مبارزات آزادیخواهانه و جنبش مسلحانه بود، رفیق مهین معلم و هم رزمی به نام زنده یاد الله قلیخان جهانگیری داشت که چهره ای شناخته با کوله باری از تجربه جنبش دانشجویی و زندانهای شاه داشت. سرگذشت پرافتخار زنده یاد الله قلیخان جهانگیری که نقش بی بدیلی در مبارزه مردم داشت، اطلاعات ارزشمندی منتشر شده است.
اولین تلاشهای رفیق مهین برای تشکیل آموزشگاه تربیت معلم در جهت سواد آموزی زنان و دختران عشایر و روستایی بود که با مخالفت مرتجعان و دخالت ساواک منجر شد و در سال 1354 بازداشت شد.
نقش مهین و رفقای گروه همراه با الله قلیخان جهانگیری در جریان قیام علیه رژیم سلطنتی آنچنان بود که اعتبار و نفوذ انان در بین مردم زحمتکش منطقه به شکل گسترده افزایش یافت. نفوذ و محبوبیت این رفقا برای خانها و مرتجعان، به ویژه هنگامی که مرتجعان به پست و مقامهای دولتی چون دادستان و قاضی رسیده بودند، قابل تحمل نبود.
از ابتدای سال 1360 تهاجم و تعرض به مراکز فعالیت این رفقا که بیشتر شوراهای دهقانی و مراکز فرهنگی (آموزشگاه و کتابخانه) بود شدت بیشتری گرفت. هرچند حمایتهای مردمی مانع از موفقیت پاسداران بود اما در شهریور همان سال حمله گسترده ای توسط پاسداران به کانونهای فعالیت آنان صورت گرفت و رفیق مهین و چند تن دیگر دستگیر شدند. تعداد دیگری از فعالان این گروه که همراه با الله قلیخان قهرمان در مناطق کوهستانی مستقر بودند به فعالیت خود تا سال 1362 ادامه دادند.
رفیق مهین جهانگیری که توسط سپاه پاسداران شهرضا بازداشت و بیش از یک ماه شکنجه شده بود، به سلول انفرادی زندان سمیرم منتقل شد و در سوم آبان سال 1360 بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرده شد.
یاد و نامش همواره ماندگار

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۰، پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰