معرفی کتاب: گلزار شقایق ها/ناگفته های زنانِ مبارز کردستانِ ایران - گلرخ قبادی

معرفی کتاب
نشر نقطه منتشر کرد:


گلزار شقایق ها
ناگفته های زنانِ مبارز کردستانِ ایران

گردآورنده و نویسنده: گلرخ قبادی
ویراستار: ناصر مهاجر
نگاره‌ ی روی جلد: خاور
چاپ اول: تابستان ۱۳۹۹
۳۷۴ صفحه
قیمت: اروپا ۱۵ یورو ـ امریکا ۱۸ دلار

«گلزارِ شقایق ها روایتی است تاریخی که نه تنها از دریچه ی زندگی شخصیِ زنِ کُرد، بلکه از دریچه ی اجتماعی و سیاسی، به بازخوانی رنج و چالش روزانه ی آنان می پردازد و عاملیت، مقاومتِ رادیکال و تأثیرگذاری آن ها را در برهه ای از تاریخ سرنوشت ساز کردستان و ایران می نمایاند. زنانی که با کنشگری خود، نه تنها در مقابل ستم ملی ایستادند، بلکه ساختارهای جنیست زده ی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی را به چالش کشیدند و در صدد بوده اند تا هویت ملی و جنسیتی خود را از نو تعریف کنند. تبعید، زندان، شکنجه و اعدام عزیزان شان نتوانست امید و پویایی را از این زنان بگیرد. گلزارِ شقایق ها چهره‌های سیاه و سفید از زندانیان سیاسی زن و مادران مبارز ارائه نمی دهد.»
Oslo Met سوفی عصمت، نویسنده و استاد دانشگاه
برای تهیه‌ی کتاب: https://www.noghteh.org/product/golzar_shagayegh/

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۰، پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰