کدام آبان؟ - مرجانبر دستانش خون خشکیده
در چشمان سرد و سنگی اش
وحشتی از انعکاس فریادها
پرسیدم پرنده زخمی من کو ؟
آبان بود که در پهنه آسمان می رقصید ...
که تیر بر بال کوچکش نشست
نه یک پرنده ....
هزاران پرنده
کو چلچراغهای روشن میهن
کو چشمک صدها ستاره
ما دربدر رودهای خشکیم
آوازهای ما دریغ یک کوچ عظیم است ...
با خنده دخترکان ما چه کردی
که دهلیز تاریخ هم ضجه می زند
فرزندان ما را به کدام گرداب افکندی
بگو شور پاییزی شان در تلاطم رنگها
چگونه به خون نشست
وقتی نغمه شادی و آزادی شان
کوچه های تاریک را از پلشتی و سیاهی می شُست
بگو از آبان بگو ...
نعره زد کدام آبان؟!
کدام پرنده
کدام خورشید
من ارباب ظلمتم
آبان و مِهر ندانم
باران و عشق نخواهم ....
بر سَریر خون فشانم جز هراس و مرگ ندارم
.....هی اهریمن
تو در جنون طنابها و گلوله ها
هماره نخواهی زیست
آبان تو را به اعماق دوزخ خواهد کشاند
و از حنجره سیاهت
زوزه ای رقت انگیز به التماس می نالد: کدام آبان؟

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۱، شنبه اول آذر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰