پیام آقایان هاشم خواستار، محمد نوریزاد و کمال جعفری یزدی از زندان پیرامون «بیانیه 14»‏


سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ ـ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰

درود بر ملت قهرمان ایران
باخبر شدم برخی از دوستانی که با هم بیانیه ۱۴را درخرداد ۱۳۹۸ امضا کردیم (وهریک ازانها ممکن است وابسته ‏یاطرفدارحزب وگروه وگرایشی خاص باشند) هنوز روی آن بیانیه درداخل وخارج ایران مانور می دهند مصاحبه می کنند و ‏خود را نماینده اعضای بیانیه ۱۴ می دانند.‏

از آنجاییکه من وتعدادی از دوستان جزو هیچ حزب وگروهی نیستیم و فراجناحی هستیم این دوستان نمی توانند نماینده ما در ‏بیرون از زندان باشند

بیانیه ۱۴ که توسط من و دوستانم منتشر شد یک گام بود برای حفظ و اعتلای ایران که درخرداد ۹۸ برداشتیم وتمام شد.‏
ماندن دوستان در گام اول و درجا زدن و مانور دادن به صلاح ایران نیست دوستان می توانند مستقلا با نام خود گامهای بعدی ‏را بردارند.‏

‏۱_سیدهاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران زندان وکیل آباد مشهد
‏۲_کمال جعفری یزدی زندان وکیل آباد مشهد
‏۳_محمد نوریزاد زندان اوین تهران