آخرین پرواز سرهنگ خلبان بهزاد معزی


با دریغ و اندوه فراوان، خلبان جسور و مجاهد پرشور، بامداد امروز یکشنبه 21 دی، در آخرین پروازش ما را ترک کرد. زنده یاد جناب سرهنگ معزی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و از پاکبازان در راه رهایی مردم ایران و از عاشقان آزادی و عدالت بود. برای او رهایی از سلطه استبداد مذهبی همه چیز بود و برای همین از همه چیز خود گذشت.
سرهنگ معزی عُقاب تیز پرواز و تیزبینی بود که از فراز قله های بلند، میدان آزادی در روز رهایی را می دید.
از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان تاسف آور جناب سرهنگ بهزاد معزی را به خانواده و بستگان وی، به اعضای شورای ملی مقاومت ایران، به همرزم مجاهد مسعود رجوی و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.
مهدی سامع
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ ـ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱