دومین عیدی کانون فرهنگی چوک تقویم زیبا تقدیم به شما

شیرازی‌ها در اقدامی بی‌سابقه، تقویمی تهیه کرده‌اند؛ با استفاده از نشانه‌های ایرانی از دوران مادها تا قاجاریه؛ برای سال 1400