مشکل اصلی اقتصاد ایران؟ - یزدان حاج حمزه

مشکل اصلی اقتصاد ایران؟
یزدان حاج حمزه
25 فروردین 96

در آستانه نمایش انتخاباتی دوازدهمین ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیهی ایران بحران اقتصادی ایران به موضوع درگیری اصلی باندهای درون رژیم تبدیل شده است ..ازیکسو شاهد آن هستیم که خامنه ای رهبر این رژیم ادعای« اقتصاد مقاومتی» را یکریز تکرار می کندو سال 96 را سال « تولید و اشتغال » نامگذاری می کند و ازسوی دیگر می بینیم روحانی رییس قوه مجریه رژیم درواکنش به مخالفانی که کارنامه اقتصادی 4 ساله او را زیرسوال برده اند وروی قصوروناکامی های اقتصادی دولت او انگشت می گذارند ، به زیرسپر« اقتصاد مقاومتی » رهبررژیم پناه می برد ، به نامه نویسی وصدوردستورالعمل سرگشاده به 8 وزیرخود می پردازد واز آنها می خواهد « برای تداوم و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال » با قید ضرب الاجل زمانی مشخص درحوزه مسولیتی که دارند برنامه ریزی کنند واورا درجریان بگذارند ! درعین حال شاهد آن هستیم که درحاشیه این برخوردهای سیاسی برخی ازکارشناسان مشاوروهمکاردولت نیز با شاخص ها ی اقتصادی به تشریح بحران اقتصادی فاجعه بارکشوروعلل اقتصادی آن پرداخته اند .برای پی بردن به ابعاد بحران ودرک مشکل اصلی اقتصاد بحران زده ایران برخی از این اظهارات کارشناسی را مورد بررسی قرارمی دهیم .
شاخص های بحران
به گزارش خبرگزاری فارس ،مسعود نیلی کارشناس برجسته اقتصادی که مشاورت اقتصادی رییس قوه مجریه رژیم رانیزبه عهده دارد درکنفرانسی که درتاریخ 14 اسفند 95 درتهران برگزارشد ضمن اشاره به کاهش 30 درصدی درآمد سرانه ایران وبه همین نسبت فقیرترشدن جامعه ایران ازسال 55 تا به حال، اعلام کرد «علیرغم کاهش 30 درصدی درآمد سرانه نسبت به سال 55 مصرف نسبت به آن سال 1.5 برابر افزایش یافته است »اوادامه ه می دهد « یکی از عواملی که کاهش تولید ناخالص داخلی همزمان با تداوم مصرف شده این است که دارایی‌هایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت را مصرف کرده‌ایم.»
مهمترین مشکل اقتصادی ایران
علی رشیدی کارشناس اقتصادی « نبود شرایط رقابتی واقعی كه در آن هر فعال اقتصادی بتواند سهم برابرداشته باشد و نقش مساوی بازی كند» را «مشکل اصلی اقتصاد» کنونی ایران اعلام می کند ( خبرنامه گویا 13آوریل 95 به نقل از علی رشیدی کارشناس اقتصادی ).
اما مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست ؟
کارشناسان داخلی نمی توانند ازاین فراتربروند ! اما واقعیت آنستکه انحصاری وغیررقابتی شدن عرصه فعالیت اقتصاد ی درایران که کارشنآسان به ملاحظه امنیتی آنرا مشکل اصلی اقتصادی کشوراعلام می کنند، نیز مشکلی فرعی است که ازمشکل اصلی وریشه ای الزامات حاکمیت نظام وا پسگرای ولایت فقیه درایران ناشی شده است . آری ،علت ریشه ای ومشکل اصلی اقتصا د بحرانی وفاجعه بار ایران علّتی سیاسی است که از الزامات حفظ موجودیت نظام حکومتی ولایت فقیه آب می خورد . این علت سیاسی ریشه ای باخود مشکلات اقتصادی متعددی به همراه آورده که مهمترین آنها شرایط انحصاری فعالیت اقتصادی درایران است .درهمین جا بایستی یاد آورشد که :شرایط غیررقابتی وبه عبارت دیگر شرایط انحصاری اقتصاد ایران ازفعالیت اقتصادی رانتخوارانه وبلا معارض شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران وموسسات وابسته به بیت ولی فقیه درعرصه اقتصاد ایران حاکم شده است .ازمحل درآمد این فعالیت ها بخش مهمی ازهزینه های امنیتی – نظامی خارجی وداخلی مربوط به پاسداری وحفظ نظام ولایت فقیه تأمین می شود (هزینه عملیاتی وخدماتی نیروهای سرکوبگر انتظامی ، بسیج وسپاه درداخل کشور وهزینه های عملیاتی وکمک رسانی سپاه پاسداران دربیرون مرزها شامل فعالیت گسترده سپاه قدس درسوریه ، عراق،لبنان ، یمن و...) . بنا براین فعالیت اقتصادی مخرب سپاه وبیت رهبری ولایت فقیه وبه تبع آن فضای غیررقابتی و انجصاری کسب وکار،مهمترین مشکل اقتصادی ایران است که به موجودیت نظام ولایت فقیه گره خورده ورفع این مشکل اساسی به نفی موجودیت ونابودی نظام راه می برد. پاسداری وحفظ نظام ضدتاریخی ولایت فقیه منشا ء ومشکل اصلی اقتصاد ایران ،محمل معیشت حال وآینده جامعه ایران است . تا این مشکل سیستمیک وساختاری برطرف نشود بهبود و تقویت پایداراقتصاد ایران میسر نخواهد شد .